1ust derya av

 

GÜNCEL HABERLER

SPOR HABERLERİ

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Avcılık yapmak istiyorsanız av tezkeresi almak zorundasınız. Bu tezkere illerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar tarafından verilir. Her hangi bir yerden alınmış av tezkeresi Türkiye’nin her yerinde avlanmak için muteberdir.


a) Av tezkereleri 5 yıl için verilir. Bu tezkereler ne vakit verilirse verilsin hükmü ancak verildiği tarihten sonra gelen altıncı mali yılın başlangıcına kadar sürer.


b) Av tezkereleri şahsa mahsustur. Bunlarda sahibinin adı, soyadı, yaşı, tabiiyeti, işi, ikametgahı ve verildiği tarih gösterilir.


c) Her avcı tezkeresini yanında taşımaya ve istenildiği zaman ilgili memurlara göstermeye mecburdur.


d) Av tezkeresinde ve ya yivsiz tüfek sahiplik belgesinde kayıtlı olmayan yivsiz av tüfekleri ruhsatsız silah sayılmakta ve müsadere edilmektedir.

 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.  Sabıka Kaydı (Savcılıktan)

2.  Sağlık Raporu

3.  Nüfus Kayıt Örneği

4.  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5.  İlçe/İl Emniyet Müdürlüğüne veya İl/İlçe Jandarma Komutanlığına

6.  Eski Ruhsat

7.  Vergi Harcı (Her mali yılda yeniden belirlenir)

8.  İkametgâh Belgesi

9.  Resim (2 adet)

10. Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge(1000 TL üzeri vergi borcu olanlar ruhsat alamaz)

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ VEYA SATIN ALMA BELGESİ ALMAYI ENGELLEYEN HALLER

(2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasını gösteren yönetmeliğin 14.maddesi)


a) Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunmak.


b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olmak.


c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olmak.


d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.


e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç, iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve
benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olmak.


f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair kanun hükümlerine aykırı fiillerdin dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.


g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı yıldan fazla hürriyeti
bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olmak.


h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın
alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursu olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olmak.


I) Kısıtlı olmak ve kamu hizmetinden yasaklı bulunmak.


i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları bulunmak.


j) 18 yaşını bitirmemiş olmak.

 

Hava Durumu

Trabzon