1ust derya av

 

GÜNCEL HABERLER

SPOR HABERLERİ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160526M1-1.pdf

 


 

2016-2017 Mak Kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Sezon açılış-kapanış tarihlerini ve avlanma limitlerini facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz.


Herkesin aracı,Resmi Gazete’de yayınlanan, değişik: RG-29/04/ 2016 -29698 sayılı yönetmelik gereği aranabilinecek.

01.06. 2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan eski yönetmelik gereği araçların içleri aranmıyordu. Bu yönetmeliğe dayanarak avcılar da araçlarının içlerini arattırmıyordu.

Bu nedenle kolluk kuvvetleri sınıfına giren Av Koruma Memurları ve Orman Muhafaza Memurları ile avcılar arasında büyük sürtüşmeler oluyordu.

Resmi Gazete’de yeni yayınlanan, değişik: RG-29/04/ 2016 -29698 sayılı yönetmelik gereği, gerek görülürse avcıların da araçlarının içler ide aranılacak.

İşte Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikteki ilgili bölüm:

ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aramaların Yapılma Şekli

Durdurma, durdurma sonrası kontrol ve arama işlemleri
Madde 27 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-29/4/2016-29698)

Araçlarda arama

Madde 29 - Araçlarda aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Araç araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Araç araması, kişiye en az sıkıntı verici şekilde ve makul olan en kısa sürede yapılır.
Araç araması, aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır. Detaylı inceleme yapılması gereken hâllerde, başka yere götürülerek arama yapılabilir.
Deniz şartları sebebiyle aramanın denizde mümkün olmaması veya deniz aracının ayrıntılı aranmasının gerektiği hâllerde şüpheli deniz aracı en yakın ve uygun limana çekilerek arama limanda yapılabilir.
Araç araması sırasında rastlanan özel kâğıt ve zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz; açılsa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Yapılan aramanın neticesinde bir suça ilişkin iz, eser, emare ve delil elde edilirse, kişi yakalanır.
Boş araçların aranmasında, arama yapıldığını belirten bir not bırakılır. Bu notta, arama tutanağının bir kopyasının alınabileceği yer belirtilir.
Bu maddede yazılı işlemler gece de yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 
Aramalara ilişkin kayıt defteri
Madde 33 - Her kolluk biriminde, bu yönetmelik uyarınca yapılan aramalara ilişkin karar, yazılı emir ve diğer bilgilerin kaydedileceği bir defter tutulur.
Bu defterde kayıtlı bilgiler; adlî ve idarî soruşturmalar, ilgilinin taleplerinin karşılanması ve istatistikî çalışmalar dışında kullanılamaz.
Bu defter, silinme ve muhtemel bilgi kaybı riskine karşı gerekli önlemler alınmak ve bilgiler yedeklenmek suretiyle bilgisayar ortamında da tutulabilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 34 - 24/5/2003 tarihli ve 25117 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet ve İçişleri Bakanları yürütür.

 


2016-2017 Avlanma Pulu Ücreti 100 TL olarak belirlenmiştir.


Değerli Takipçilerimiz,
2016 yılı için avcılık belgesi harcı 163,60 TL olarak belirlenmiştir. Gecikme zammı ödememek için harcınızı ocak ayı içinde yatırmanız sizin için faydalı olacaktır.

Artı olarak, bildiğiniz üzere ördek ve çulluk avı devam etmektedir. Özellikle ördek avı için il dışına (Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan vs.) çıkıp genel avlaklarda ve devlet avlaklarında av yapacak avcılarımızın avlaklardan izin alabilmeleri için 2016 yılına ait avcılık harçlarının yatırılması ve belgelerin vize yapılması gerekmektedir. Aynı durum avlaklarda çulluk avı yapacak avcılarımız için de geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi için,
Tel: 0 505 381 76 61

 


 

Hava Durumu

Trabzon